Vad är vårt mål?

Oavsiktlig eller avsiktlig spridning av felaktig information på internet är en stor samhällsutmaning. Alla barn och unga får inte tillräckligt stöd för att utveckla sin kritiska läskunnighet. Vårt mål är att stödja utvecklingen av kritisk läskunnighet bland barn och unga i åldern 10–17 år.  Vi forskar och utvecklar lösningar som hjälper unga att lära sig att kritiskt bedöma informationens tillförlitlighet.

Vad forskar vi?

Vi forskar hur elever i olika åldrar kan bedöma tillförlitligheten hos olika texter och meddelanden på nätet. Vi undersöker om det finns regionala skillnader i kritisk läskunnighet, hurdana inlärningsstigar som leder till skillnader i kritisk läskunnighet och hurdana utvecklingsriskfaktorer eller skyddsfaktorer som påverkar kritisk läskunnighet som kan identifieras i barnens hemmiljö eller motivation.

Vad vill vi utveckla?

Vi utvecklar tekniska och sociala innovationer för att stödja kritisk läsning bland ungdomar i åldern 10–17 år. De verktyg och det material som utvecklas i projektet kommer att samlas i tjänsten Critical Reading Lab, som kommer att göras tillgänglig för skolor och bibliotek.